Wróć na: 2013

Konkurs Poznaj Mądrą Mamę

(+) Dodaj komentarz

Napisane 19.07.2013 przez

Ogłaszamy konkurs „Poznaj Mądrą Mamę”

Czas trwania konkursu: Konkurs trwa od 19.07.13 – 18.08.13

Nagrody to produkty marki Suavinex:
1 miejsce – zestaw gryzak, butelka 150 ml, smoczek uspokajacz 2-4 miesiące
2-10 miejsce – zestaw butelka 150 ml, smoczek uspokajacz 2-4 miesiące

Zasady konkursu:  Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć poprawnie na 4 pytania konkursowe zamknięte, a także udzielić jak najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie otwarte. Odpowiedzi należy wysłać mailem na adres konkurs@madramama.pl
Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybierzemy 10 spełniających wszystkie powyższe warunki.
Ogłoszenie laureatów nastąpi 25.08.13 – lista zostanie opublikowana na stronie blog.madramama.pl, laureaci zostaną także powiadomieni o wygranej drogą mailową.
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na publikację imienia laureata konkursu wraz z fragmentem odpowiedzi na pytanie otwarte.
Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej.

Pytania konkursowe:
1. Wymień 5 marek produktów z oferty Mądrej Mamy.
2. Co to jest Lodger – Bunker?
3. Jakie są rodzaje kuferków śniadaniowych?
4. Wymień tytuły lutowych postów na blogu Mądrej Mamy.
5. Czym według Ciebie powinna charakteryzować się mądra mama - taka prawdziwa, nie chodzi o sklep ;)?


Odpowiedzi szukajcie na stronie Mądra Mama. Będzie na bardzo miło, jeśli polubicie nasz funpage na Facebooku i zapiszecie się do naszego newslettera – na stronie głównej www.madramama.pl.

 

Regulamin konkursu „Poznaj Mądrą Mamę”

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Organizatorem „Konkursu – poznaj Mądrą Mamę” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” z siedzibą w Krakowie, os. Witkowice Nowe 38, numer NIP 945-187-35-45, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Konkurs trwa od: od 19 lipca 2013 roku do dnia 18 sierpnia 2013 roku.

1.3.  Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. W okresie od od 19 lipca 2013 roku do dnia 18 sierpnia 2013 roku w ramach bloga na stronie www.blog.madramama.pl umieszczone zostaną pytania konkursowe – 4 zamknięte i 1 otwarte.

2.2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie do dnia do dnia 18 sierpnia 2013 roku, do godziny 23.59 przesłać odpowiedź na nie na adres konkurs@madramama.pl

2.3. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać zgłoszenie tylko jeden raz.

2.4. Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
 

3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie

3.1. W Konkursie zostanie przyznanych 10 nagród:

1 miejsce – zestaw gryzak Suavinex, butelka 150 ml Suavinex i smoczek uspokajacz 2-4 miesiące Suavinex

2-10 miejsce – zestaw butelka 150 ml Suavinex i smoczek uspokajacz 2-4 miesiące Suavinex

3.2. Spośród wszystkich zgłoszeń Organizator wybierze 10  najciekawszych odpowiedzi na pytanie otwarte, przy czym odpowiedzi na pytania zamknięte muszą być poprawne.

3.3. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca imię laureata oraz fragment odpowiedzi na pytanie otwarte zostanie opublikowana 25.08.13 w ramach strony www.blog.madramama.pl. Dodatkowo do wszystkich laureatów zostaną wysłane powiadomienia o wygranej na podany w zgłoszeniu adres e-mail, a także zostanie skierowana prośba o podanie adresu pocztowego lub danych Paczkomatu w celu umożliwienia przesłania nagrody.

3.4. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę na publikację imienia i fragmentu odpowiedzi na pytanie otwarte w przypadku zwycięstwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem, chyba że laureat zastrzeże, iż takiej zgody nie wyraża.

3.5. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcom nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

3.6. Nagrody zostaną przesłane na podane przez laureatów adresy pocztowe listem poleconym lub poprzez Paczkomaty Inpost wyłącznie na terenie Polski. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

 

4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

4.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia laureatów Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Karolina Korbiel „Mądra Mama” os. Witkowice Nowe 38, 31-235 Kraków

4.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych. W tym czasie osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora o wyniku reklamacji listem poleconym. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

 

5. Postanowienia końcowe

5.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.

5.2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.

5.3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie Karolina Korbiel „Mądra Mama” do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanej odpowiedzi.

5.4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji Konkursu i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.

5.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodaj komentarz

Autor*

Wpis*
Skomentuj