Wróć na: 2015

Konkurs: Aktywny fan na Facebook'u

(+) Dodaj komentarz

Napisane 28.10.2015 przez

Poszukiwany jest najbardziej aktywny w listopadzie Fan naszego profilu na Facebooku!

Takiego Fana nagrodzimy bonem o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie Mądra Mama.

Pod uwagę weźmiemy: like’i, komentarze, opinie o naszym sklepie, udostępnienia naszych postów itp.

Uwaga! Liczy się nie tylko ilość! Docenimy także kreatywność i wartość merytoryczną :)

Do dzieła!!!
 https://www.facebook.com/MadraMama

Więcej konkursów dla dzieci i kobiet w ciąży znajdziesz na stronie Konkursowe Mamy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu „Najbardziej aktywny Fan listopada”
 
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem „Konkursu – poznaj Mądrą Mamę” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” z siedzibą w Krakowie, os. Witkowice Nowe 38, numer NIP 945-187-35-45, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa od 29.10.2015 roku do dnia  30.11.2015 roku.
1.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
Zadaniem konkursowym jest jak największa aktywność (like’owanie, komentowanie, udostępnianie postów, dodawanie opinii o sklepie itp.) zarówno pod względem jakościowym (kreatywność wpisów także będzie brana pod uwagę), jak i ilościowym na stronie sklepu Mądra Mama na Facebooku https://www.facebook.com/MadraMama?ref=hl

3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
3.1. W Konkursie przyznana zostanie 1 główna nagroda – bon o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie Mądra Mama.
3.2. Zwycięzca zostanie ogłoszony 03.12.2015 roku
3.3. Udział w Konkursie oznacza zgodę na publikację imienia lub pseudonimu autora i pracy konkursowej w przypadku zwycięstwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
3.4. Nagroda nie może zostać zamieniona na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcy nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
4.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia laureatów Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Karolina Korbiel „Mądra Mama” os. Witkowice Nowe 38, 31-235 Kraków
4.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych. W tym czasie osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora o wyniku reklamacji listem poleconym. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
5.2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
5.3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie Karolina Korbiel „Mądra Mama” do nieodpłatnego wykorzystywania opublikowanych treści.
5.4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji Konkursu i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
5.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

Dodaj komentarz

Autor*

Wpis*
Skomentuj