Wróć na: Listopad

Konkurs: Aktywny fan na Facebook'u

(+) Dodaj komentarz

Napisane 15.11.2019 przez

Rozdajemy nagrody najbardziej aktywnym i kreatywnym fanom profilu Mądra Mama na Facebook'u.

Będziemy oceniać w szczególności: ilość komentarzy i ich kreatywność, like’i, udostępnienia, zaproszenia nowych fanów, dodawanie opinii, przesyłanie nam zdjęć z naszymi produktami, które będziemy mogli opublikować na fanpage’u itp.

Zwycięzcy (aż 8 najbardziej aktywnych osób) zostaną wyłonieni 15 grudnia 2019.

Nagrody to gadżety dla maluszków z kolekcji Suavinex Winter:
2 butelki Suavinex Winter 360ml
2 butelki Suavinex Winter 270ml
4 klipsy z zawieszką do smoczka Suavinex Winter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu „Najbardziej aktywny Fan listopada”
 
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem „Konkursu – poznaj Mądrą Mamę” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” z siedzibą w Krakowie, os. Witkowice Nowe 38, numer NIP 945-187-35-45, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa od 15.11.2019 roku do dnia  14.12.2019 roku.
1.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
Zadaniem konkursowym jest jak największa aktywność (like’owanie, komentowanie, zapraszanie nowych fanów, udostępnianie postów, dodawanie opinii , przesyłanie zdjęć z produktami Suavinex itp.) zarówno pod względem jakościowym (kreatywność wpisów także będzie brana pod uwagę), jak i ilościowym na stronie marki Mądra Mama na Facebooku:  https://www.facebook.com/MadraMama/

3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
3.1. W Konkursie przyznawane będą nagrody (4 klipsy do smoczka z kolekcji Suavinex Winter, 2 butelki z kolekcji Suavinex Winter o pojemności 360 ml i 2 butelki z kolekcji Suavinex Winter o pojemności 270 ml ) ośmiu najbardziej aktywnym i kreatywnym fanom. Jury oceni zarówno ilość, jak i jakość aktywności fanów profilu Mądra Mama.
3.2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni  15.12.2019. Zostaną oni poproszeni o wskazanie adresu do doręczenia nagrody. Niedostarczenie informacji o adresie do 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z nagody.
3.3. Udział w Konkursie oznacza zgodę na publikację imienia lub pseudonimu autora i pracy konkursowej w przypadku zwycięstwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
3.4. Nagroda nie może zostać zamieniona na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcy nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs, nie jest administratorem danych osobowych. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

 

5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
5.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia laureatów Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Karolina Korbiel „Mądra Mama” os. Witkowice Nowe 38, 31-235 Kraków
5.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych. W tym czasie osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora o wyniku reklamacji listem poleconym. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
6.2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
6.3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie Karolina Korbiel „Mądra Mama” do nieodpłatnego wykorzystywania opublikowanych treści.
6.4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji Konkursu i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
6.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

Dodaj komentarz

Autor*

Wpis*
Skomentuj