Wróć na: Maj

KONKURS Dzień dziecka z Ergobaby

(+) Dodaj komentarz

Napisane 31.05.2017 przezKonkurs polega na udzieleniu kreatywnej, zaskakującej lub śmiesznej odpowiedzi na pytanie:
W jaki sposób starasz się być blisko ze swoim dzieckiem?

Odpowiedzi prosimy umieszczać w komentarzu pod konkursowym postem na Facebooku Ergobaby Polska
Czekamy do 15 czerwca 2017.

Nagroda – nosidełko Ergobaby dla lalek zostanie przyznana osobie, która udzieli najlepszej odpowiedzi.

Prosimy również o polubienie profilu Ergobaby Polska

Wysłanie zgłoszenia konkursowego oznacza akceptację regulaminu (zamieszczony jest poniżej).

-------------------------------------------------------------------
Regulamin konkursu „Dzień Dziecka z Ergobaby”
 
1. Postanowienia ogólne
1.1.Organizatorem „Konkursu – poznaj Mądrą Mamę” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” z siedzibą w Krakowie, os. Witkowice Nowe 38, numer NIP 945-187-35-45, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2.Konkurs trwa od 01 czerwca 2017 roku do dnia 15 czerwca 2017 roku.
1.3.Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. W okresie od 01 czerwca 2017 roku do dnia 15 czerwca 2017 roku należy umieścić pod konkursowym postem na Facebooku odpowiedź na pytanie: W jaki sposób starasz się być blisko ze swoim dzieckiem?
2.2. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać zgłoszenie tylko jeden raz.
2.3. Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
3.1. W konkursie zostanie przyznana nagroda – nosidełko dla lalek Ergobaby.
3.2. Spośród wszystkich zgłoszeń Organizator wybierze najciekawszą odpowiedź na pytanie.
3.3. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony 17.06.2017 na stronie https://www.facebook.com/ErgobabyPolska/
3.4. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę na publikację imienia i odpowiedzi na pytania konkursowe w przypadku zwycięstwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem, chyba że laureat zastrzeże, iż takiej zgody nie wyraża.
3.5. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcom nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
3.6. Nagrody zostaną przesłane na podane przez laureatów adresy pocztowe listem poleconym lub poprzez Paczkomaty Inpost wyłącznie na terenie Polski. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
4.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia laureatów Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Karolina Korbiel „Mądra Mama” os. Witkowice Nowe 38, 31-235 Kraków
4.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych. W tym czasie osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora o wyniku reklamacji listem poleconym. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
5.2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
5.3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie Karolina Korbiel „Mądra Mama” do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanej odpowiedzi.
5.4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji Konkursu i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
5.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

Dodaj komentarz

Autor*

Wpis*
Skomentuj