Wróć na: 2016

Konkurs aktywny fan Ergobaby

(+) Dodaj komentarz

Napisane 15.04.2016 przez

Zapraszamy do konkursu na profilu Facebook Ergobaby Polska

Do wygrania otulacz Ergobaby Swaddler Natural
 

Co należy zrobić aby wziąć u dział w konkursie?

  1. Polubić Fanpage Ergobaby Polska
  2. Polubić konkursowy post
  3. Odpowiedzieć w komentarzu pod konkursowym postem na pytanie: Który z produktów Ergobaby przydałby Ci się najbardziej i dlaczego?


Autor/ka najciekawszej odpowiedzi spełniający/a wszystkie kryteria otrzyma nagrodę - otulacz.


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu „Ergobaby”
 
1. Postanowienia ogólne.
1.1.    Organizatorem „Konkursu – poznaj Mądrą Mamę” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” z siedzibą w Krakowie, os. Witkowice Nowe 38, numer NIP 945-187-35-45, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2.    Konkurs trwa od: od 15 kwietnia 2016 roku do dnia 24 kwietnia 2016 roku.
1.3.    W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Zadaniem konkursowym jest polubienie Fanpage’a Ergobaby Polska, polubienie konkursowego posta, a także kreatywna odpowiedź w komentarzu pod konkursowym postem na pytanie: Który z produktów Ergobaby przydałby Ci się najbardziej i dlaczego?
2.2. Każdy uczestnik Konkursu może umieścić dowolną liczbę komentarzy.
2.3. Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
3.1. W Konkursie zostanie przyznana 1 nagroda – Otulacz Ergobaby Swaddler Natural.
3.2. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony 25.04.2016 na fanpage’u Ergobaby Polska. Dodatkowo do laureata zostanie wysłane powiadomienie o wygranej, a także zostanie skierowana prośba o podanie adresu pocztowego lub danych Paczkomatu w celu umożliwienia przesłania nagrody.
3.3. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę na publikację imienia lub pseudonimu autora i pracy konkursowej w przypadku zwycięstwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
3.4. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcom nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
3.5. Nagrody zostaną przesłane na podane przez laureatów adresy pocztowe listem poleconym, paczką pocztową,  przesyłką kurierską lub poprzez Paczkomaty Inpost wyłącznie na terenie Polski. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
4.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia laureatów Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Karolina Korbiel „Mądra Mama” os. Witkowice Nowe 38, 31-235 Kraków
4.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych. W tym czasie osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora o wyniku reklamacji listem poleconym. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
5.2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
5.3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie Karolina Korbiel „Mądra Mama” do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanej odpowiedzi.
5.4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji Konkursu i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
5.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

Dodaj komentarz

Autor*

Wpis*
Skomentuj