Wróć na: 2018

Konkurs "Międzynarodowy Tydzień Kamienia Piersią"

(+) Dodaj komentarz

Napisane 02.08.2018 przez

KONKURS Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA KARMIENIA PIERSIĄ

REGULAMIN

1.Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem konkursu z okazji Międzynarodowego Tygodnia Karmienia Piersią, zwanego dalej „Konkursem” jest firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” z siedzibą w Krakowie, ul. Łokietka 135/2u, numer NIP 945-187-35-45, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa od 02.08.18 roku do 05.08.18 na fanpage’u https://www.facebook.com/MadraMama/
1.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).
 
 
2.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs, nie jest administratorem danych osobowych. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
 
 
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie: „Czym jest dla Ciebie karmienie piersią?” pod Konkursowym postem na fanpage’u https://www.facebook.com/MadraMama/
 
 
 
4. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
4.1. W Konkursie przyznamy 2 nagrody – Przytulanki „Tarmosia” marki Black Plum osobom, które udzielą najbardziej kreatywnych wypowiedzi.
4.2. Zwycięzcy zostaną  ogłoszeni dnia 06.08.18 na fanpage’u https://www.facebook.com/MadraMama/
4.3. Udział w Konkursie oznacza zgodę na publikację imienia lub pseudonimu autora i pracy konkursowej w przypadku zwycięstwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem na fanpage’u https://www.facebook.com/MadraMama/
 
 
4.4. Nagroda nie może zostać zamieniona na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcy nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 
 
5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
5.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia laureatów Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Karolina Korbiel „Mądra Mama” os. Witkowice Nowe 38, 31-235 Kraków
5.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych. W tym czasie osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora o wyniku reklamacji listem poleconym. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.
 
 
6. Postanowienia końcowe
6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
6.2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
6.3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie Karolina Korbiel „Mądra Mama” do nieodpłatnego wykorzystywania opublikowanych treści.
6.4. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Karolina Korbiel „Mądra Mama”. Każdy uczestnik  Konkursu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f, c oraz a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – „RODO”).
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
6.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy pr
 

Dodaj komentarz

Autor*

Wpis*
Skomentuj