Wróć na: 2018

Konkursu Aktywny fan FB

(+) Dodaj komentarz

Napisane 06.11.2018 przez

Najbardziej aktywny Fan miesiąca poszukiwany!

Rozdajemy nagrody najbardziej aktywnym i kreatywnym fanom profilu Mądra Mama: https://www.facebook.com/MadraMama/

Będziemy oceniać w szczególności: ilość komentarzy i ich kreatywność, like’i, udostępnienia, zaproszenia nowych fanów, dodawanie opinii, przesyłanie nam zdjęć z naszymi produktami, które będziemy mogli opublikować na fanpage’u itp.

Zwycięzcy (2 najbardziej aktywne osoby) zostaną wyłonieni 1 grudnia 2018.

Nagrody to zestawy do samodzielnego przygotowania ozdób świątecznych.


Regulamin konkursu „Najbardziej aktywny Fan miesiąca”
 
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem „Najbardziej aktywny Fan miesiąca” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Karolina Korbiel „Mądra Mama” z siedzibą w Krakowie, os. Mozarta 7/12, numer NIP 945-187-35-45, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa od 06.11.18 roku do ostatniego dnia miesiąca
1.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
Zadaniem konkursowym jest jak największa aktywność (like’owanie, komentowanie, zapraszanie nowych fanów, udostępnianie postów, dodawanie opinii , przesyłanie zdjęć z produktami Suavinex itp.) zarówno pod względem jakościowym (kreatywność wpisów także będzie brana pod uwagę), jak i ilościowym na stronie marki Mądra Mama na Facebooku:  https://www.facebook.com/MadraMama/

3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
3.1. W Konkursie przyznawane będą nagrody (zestawy do samodzielnego przygotowania ozdób świątecznych) dwóm najbardziej aktywnym i kreatywnym fanom. Jury oceni zarówno ilość, jak i jakość aktywności fanów profilu Mądra Mama.
3.2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 01.12.2018. Zostaną oni poproszeni o wskazanie adresu do doręczenia nagrody. Niedostarczenie informacji o adresie do 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z nagody.
3.3. Udział w Konkursie oznacza zgodę na publikację imienia lub pseudonimu autora i pracy konkursowej w przypadku zwycięstwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
3.4. Nagroda nie może zostać zamieniona na ich równowartość pieniężną. Zwycięzcy nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs, nie jest administratorem danych osobowych. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
5.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia laureatów Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Karolina Korbiel „Mądra Mama” os. Mozarta 7/12, 31-231 Kraków.
5.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych. W tym czasie osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora o wyniku reklamacji listem poleconym. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
6.2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
6.3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa firmie Karolina Korbiel „Mądra Mama” do nieodpłatnego wykorzystywania opublikowanych treści.
6.4. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Karolina Korbiel „Mądra Mama”. Każdy uczestnik  Konkursu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f, c oraz a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – „RODO”).
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
6.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

 

Dodaj komentarz

Autor*

Wpis*
Skomentuj